វិញ្ញាបនបត្រ

វិញ្ញាបនបត្រនៃផលិតផលរបស់យើង។
ប្រព័ន្ធរាប់មនុស្សភាគច្រើន ប្រព័ន្ធស្លាក ESL ប្រព័ន្ធ EAS និងផលិតផលលក់រាយផ្សេងទៀតរបស់យើងបានឆ្លងកាត់ការបញ្ជាក់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយអង្គការអន្តរជាតិល្បីៗដូចជា SGS ជាដើម។